Oferta na zarządzanie

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

W ramach umowy o zarządzanie  proponujemy przejęcie następujących czynności:

– przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty – dokonywanie   czynności   formalnych   oraz   czynności   w   zakresie   postępowania   administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
– realizacja   uchwał   organów  Wspólnoty, 
– prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i Właścicieli,
– reprezentacja  Wspólnoty  na zewnątrz,
– prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
– wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
– przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
– przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
– zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców, zawieranie umów,
– zapewnienie obsługi prawnej,
– prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
– przygotowywanie  zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
– bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
– przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
– nadzór  nad  pracami  firm  wykonujących  remonty i modernizacje,  dokonywanie  odbiorów  prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

W zakresie obsługi technicznej:


– prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
– dokonywanie odczytów wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach,
– zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
– zapewnienie konserwacji urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnację terenów zielonych,
– zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
– zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
– zapewnienie usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofony, systemy monitoringu, oświetlenie zewnętrzne i  inne instalacje).

Realizacja remontów:

– pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców,
– zlecenie wykonania projektu  budowlanego (jeżeli będzie wymagany),
– realizowanie wybranej (poprzez przyjęcie uchwały) oferty,
– zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
– zawarcie umowy na wykonanie remontu,
– nadzór nad wykonaniem robót budowlanych,
– odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac,
– rozliczenie kosztorysowe  remontu.
Zakres czynności będzie uzależniony od stanu technicznego nieruchomości i wyposażenia w instalacje i urządzenia (systemy monitorowania, instalacje p.poż., własne kotły centralnego ogrzewania itp.).

W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

– opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
– oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
– oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
– obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów,
– prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
– dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
– analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów),
– opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego,
– rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
– rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli,
– prowadzenie rozrachunków publiczno – prawnych,
– doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
– archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych,
– otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
– prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
– prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
– pełna   obsługa   finansowa   nieruchomości,   pobieranie   opłat   od   najemców,   kontrola   należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
– kalkulacja   wpłat   wnoszonych   przez   mieszkańców   i   użytkowników,   zaliczek   na   pokrycie   kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
– windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
– naliczanie  ustawowych lub uzgodnionych ze  Wspólnotą  odsetek za  zwłokę,  wysyłanie upomnień, dochodzenie   na   drodze   sądowej   należności   od właścicieli na  pokrycie   kosztów   zarządzania nieruchomością,
– prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

Gwarantujemy profesjonalizm i zaangażowanie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zarządzaniem prosimy o skorzystanie z formularza.