Informator ul. Biedronkowa

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.04.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1400/2021  z dnia 29-11-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki opłat za zarządzanie nieruchomościami

 Opłaty za zarządzanie nieruchomościami :

a/za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi budynków wielorodzinnych- 0,73 PLN/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych do lokalu,

b/za zarządzanie garażami w budynkach wielorodzinnych – 0,60 PLN/ m2 powierzchni użytkowej garażu,

c/ za zarządzanie miejscami postojowymi w hali garażowej – 9,00 PLN/ od każdego miejsca postojowego,

d/za zarządzanie nieruchomościami przeznaczonymi do wspólnego korzystania (tereny zielone, place zabaw, ogrodzenie, drogi, parkingi, mała architektura, inne) – 6,00 PLN 

Uchwały  są  do wglądu w biurze przy ul. Kormoranów  12a  w Bydgoszczy

Uzasadnienie:

W dniu 29 listopada  2021 roku Rada Nadzorcza SM „SIM” zatwierdziła konieczność urealnienia stawek opłat za zarządzanie nieruchomościami. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością urealnienia stawek m.in. o wysokość inflacji w latach 2019-2021.


Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż od dnia 01.02.2022 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy nr 1397/2021  z dnia 25-10-2021r  ulega zmianie wysokość dotychczasowej stawki odpisu na fundusz remontowy .

 Odpisy funduszu remontowego :

a /  na remonty budynków wielorodzinnych

–        0,55 zł za m2 pow. użytkowej lokalu mieszkalnego wraz   z pomieszczeniami przynależnymi,

–        0,55 zł za m2 pow. użytkowej garażu w budynkach wielorodzinnych,

–        11,00zł za miejsce postojowe niezależnie od powierzchni,

 
Uchwały  są  do wglądu w biurze przy ul. Kormoranów  12a  w Bydgoszczy.
Uzasadnienie:

W dniu 25 października  2021 roku Rada Nadzorcza SM „SIM” zatwierdziła konieczność urealnienia stawek odpisu na fundusz remontowy. Zmiany te podyktowane zostały koniecznością urealnienia stawek m.in. o wysokość inflacji w latach 2010-2021 , wzrost cen materiałów oraz  usług budowlanych  i służą zapewnieniu zebrania realnych środków na pokrycie przyszłych remontów


Zawiadamiamy, że od 01 stycznia 2022 r w związku z podwyżką płacy minimalnej zmianie ulegnie opłata za sprzątanie i wyniesie 33,90 zł /lokal.

Uzasadnienie:

Zmiana  podyktowana jest zapowiadanym wzrostem minimalnej płacy od 01 stycznia 2022 roku, która będzie wynosiła 3.010,00zł brutto. ZN „SIM” urealnia opłatę za sprzątanie, aby zebrać środki na pokrycie zwiększonych na skutek zmiany ustawy o płacy minimalnej, kosztów wynagrodzeń.


Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż dnia 19.11.2020 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy Nr 1389/2020 zostały wprowadzone zmiany zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali.

Powyższe oznacza, iż od 01 stycznia 2021 roku opłaty ponoszone przez właścicieli lokali będą wnoszone w formie zaliczki płatnej z góry do 10 tego każdego miesiąca tj. zaliczka za styczeń 2021r będzie płatna do 10.01.2021, zaliczka za luty 2021 będzie płatna do 10 lutego 2021 itd. Raz wystawiona zaliczka dla lokalu będzie obowiązywała przez cały rok (nie będą już Państwo otrzymywać miesięcznych rachunków).

Rozliczenie mediów tj. zimnej wody i kanalizacji, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zostanie wykonane dwa razy w roku na podstawie odczytów dokonanych do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

W związku z tym, że do 15 stycznia 2021 r. powinni Państwo uiścić opłatę za grudzień 2020, mając na uwadze brak możliwości dokonania dwóch wpłat w jednym miesiącu, Rada Nadzorcza ustaliła następujące zasady płatności należnych za grudzień 2020:

1)    do 10 stycznia 2021 r. płatność zaliczki za styczeń 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

2)    do 10 lutego 2021 r. płatność zaliczki za luty 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

3)    do 10 marca 2021 r. płatność zaliczki za marzec 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

4)    do 10 kwietnia 2021 r. płatność zaliczki za kwiecień 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

5)    do 10 maja 2021 r. płatność zaliczki za maj 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020.

UZASADNIENIE

Zaliczkowy system rozliczania zużycia wody i odprowadzanie ścieków oraz podgrzania wody i ogrzania lokalu, najczęściej stosowanym w Polsce sposobem rozliczania tych płatności.

Miesięczna zaliczka jest iloczynem prognozowanej ilości zużycia wody i ciepła oraz ceny wody i odprowadzania ścieków zgodnie z uchwałą RM Bydgoszczy, a także prognozowanego kosztu podgrzania wody i ogrzania lokalu. Zaliczka podlega okresowym rozliczeniom na podstawie rzeczywistej ilości pobranej wody i rzeczywistych kosztów podgrzania wody i ogrzania lokalu.

System zaliczkowy, to jest regulowanie opłat związanych z eksploatacja i utrzymaniem lokali i nieruchomości, wynika wprost z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie w art. 4 ust.62 stanowi się : „Opłaty (…) wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut Spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.”

Statut SM „SIM” nie reguluje odmiennie kwestii wnoszenia opłat wymaganych od członków Spółdzielni. 

Niezależnie od tego, dotychczasowy, autorski dla SM „SIM” system opłat, opiera się na oprogramowaniu, które dla dalszego korzystania wymagałoby znacznej, kosztownej  rozbudowy i aktualizacji. Uzasadnione staje się w tej sytuacji skorzystanie z posiadanego 
i wysoko ocenianego przez użytkowników, jednolitego systemu informatycznego (zaliczkowego), stosowanego w stosunku do wszystkich pozostałych obsługiwanych przez SM „SIM” lokali, domów i nieruchomości.    
Nie bez znaczenia jest także związane z system zaliczkowym, znaczne ograniczenie liczby odczytów, co nie tylko oznacza oszczędności, ale także zmniejsza zagrożenia związane ze stanem epidemii w Polsce.

Uchwała z regulaminem w PDF – pobierz

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.

 Podstawa prawna:
Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Prosimy wszystkich właścicieli o przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o własności lokali, dotyczących części wspólnych. Zgodnie z Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra

Przypominamy Państwu, że między innymi, klatki schodowe są nieruchomością wspólną i nie wolno na nich przetrzymywać prywatnych przedmiotów. Poza estetyką należy też pamiętać,  o tym że korytarze są również drogą przeciwpożarową i muszą zapewniać bezpieczną drogę ewakuacyjną dla wszystkich mieszkańców.

Przypominamy, że na Państwa osiedlu są wyznaczone miejsca dla dokarmiania bezpańskich zwierząt dlatego prosimy nie dokarmiać ich bezpośrednio przy budynkach. Między krzewami, na terenach zielonych oraz na placach zabaw zalegają resztki jedzenia, co nie jest łatwe do sprzątania, a przy wyższej temperaturze staje się miejscem gdzie łatwo o bakterie i zarazki. Niedługo dzieci będą chciały korzystać z tym miejsc, bo przecież dla nich i dla Państwa miejsca te powinny służyć.

 

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, w skrócie  E-BOK. Jest to aplikacja umożliwiająca mieszkańcom dostęp do informacji związanych z ich lokalami, a także budynkami w których te lokale się znajdują.

Aby otrzymać login i hasło do aplikacji należy na stronie: http://www.zarzadzanie-sim.pl

1. Zapoznać się z regulaminem

2. Zapoznać się z instrukcją użytkownika.

3. Osoba uprawniona składa podpisany wniosek   w siedzibie przy ul. Kormoranów 12a.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z tej formy pozyskiwania informacji.

Biuro Zarządcy: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o.

Czynne w godzinach od 8.00 do 17.00 pn,wt,śr,pn, czwartek 8.00-15.00 przy ul. Kormoranów 12a w Bydgoszczy.

tel/fax.   52 34 90 205 tel. 52 349 62 52, 883 859 230, 604 136 606