banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

Żyrardowska

WAŻNE INFORMACJE

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/686/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące taryfy:

 

Woda 5,15zł brutto

 

Kanalizacja 5,27zł brutto

 

Czyli o 0,22zł taniej

 

**********************************************************************************

W dniu 25 listopada 2015 r. na Sesji Rady Miasta Bydgoszczy Radni podjęli uchwałę o ustaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Bydgoszczy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.01.2016 r. będzie wynosić:

- 13 zł (zamiast 10 zł) od osoby miesięcznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- 39 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (trzykrotność stawki określonej za selektywną zbiórkę).

Zaliczki dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych naliczane są na podstawie zatwierdzonych planów gospodarczych na dany rok, płatnych na konto każdej Wspólnoty Mieszkaniowej z góry, do 10 dnia kazdego miesiąca. Raz na półrocze rozliczane jest zużycie wody i kanalizacji. Prosimy o terminowe regulowanie należności, w przypadku zaległości naliczane są odsetki.


Wszystkie informacje można przekazywać:
e-mailem:osowagora@sim.bydgoszcz.pl 
lub przez wysłanie formularza z naszej strony.

faxem 52 349 02 05,
oraz osobiście w siedzibie zarządcy


Wszystkich mieszkańców prosimy o zwracanie uwagi na zamykanie drzwi wejściowych do mieszkań, klatek i piwnic, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej. Najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą jest PRZECIWDZIAŁANIE! PAMIĘTAJMY O TYM SPRAWDZAJĄC DOSTĘPNOŚĆ DO SWOJEJ KLATKI, PIWNICY I INNYCH POMIESZCZEŃ.

 Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE GAZOWE 992
POLICJA 997
POGOTOWIE WOD – KAN 994
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52 58 59 888
POGOTOWIE TECHNICZNE - 514-618-696

email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM