banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

Oferta na zarządzanie

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Kontakt z nami tel. 52 349 02 05, 52 349 62 52, 
formularz ofertowy
email: osowagora@sim.bydgoszcz.pl.

 

W ramach umowy o zarządzanie  proponujemy przejęcie następujących czynności:

- przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty - dokonywanie   czynności   formalnych   oraz   czynności   w   zakresie   postępowania   administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
- realizacja   uchwał   organów  Wspólnoty, 
- prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i Właścicieli,
- reprezentacja  Wspólnoty  na zewnątrz,
- prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
- wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
- przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
- przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
- zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców, zawieranie umów,
- zapewnienie obsługi prawnej,
- prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- przygotowywanie  zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
- bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
- przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
- nadzór  nad  pracami  firm  wykonujących  remonty i modernizacje,  dokonywanie  odbiorów  prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty.

W zakresie obsługi technicznej:


- prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
- dokonywanie odczytów wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach,
- zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
- zapewnienie konserwacji urządzeń małej architektury, placów zabaw oraz pielęgnację terenów zielonych,
- zapewnienie wywozu nieczystości stałych,
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
- zapewnienie usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofony, systemy monitoringu, oświetlenie zewnętrzne i  inne instalacje).

Realizacja remontów:

- pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców,
- zlecenie wykonania projektu  budowlanego (jeżeli będzie wymagany),
- realizowanie wybranej (poprzez przyjęcie uchwały) oferty,
- zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
- zawarcie umowy na wykonanie remontu,
- nadzór nad wykonaniem robót budowlanych,
- odbiór (ilościowy i jakościowy) wykonanych prac,
- rozliczenie kosztorysowe  remontu.
Zakres czynności będzie uzależniony od stanu technicznego nieruchomości i wyposażenia w instalacje i urządzenia (systemy monitorowania, instalacje p.poż., własne kotły centralnego ogrzewania itp.).

W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

- opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
- oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
- oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
- obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów,
- prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,
- dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
- analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów),
- opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego,
- rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
- rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli,
- prowadzenie rozrachunków publiczno – prawnych,
- doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
- archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych,
- otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
- prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
- prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- pełna   obsługa   finansowa   nieruchomości,   pobieranie   opłat   od   najemców,   kontrola   należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
- kalkulacja   wpłat   wnoszonych   przez   mieszkańców   i   użytkowników,   zaliczek   na   pokrycie   kosztów utrzymania części wspólnej, w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
- windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
- naliczanie  ustawowych lub uzgodnionych ze  Wspólnotą  odsetek za  zwłokę,  wysyłanie upomnień, dochodzenie   na   drodze   sądowej   należności   od właścicieli na  pokrycie   kosztów   zarządzania nieruchomością,
- prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

Gwarantujemy profesjonalizm i zaangażowanie.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zarządzaniem prosimy o skorzystanie z formularza.

 

 


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM