banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

Regulaminy ważne dla mieszkańców

Uchwała nr 1384/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej SIM w Bydgoszczy z dnia 26.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

PRZEPISY OGÓLNE

1.     Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny, estetyki budynków i ich otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.

2.     Przepisy Regulaminu określają obowiązki zarządcy oraz właścicieli lokali.

3.     Przepisy Regulaminu obowiązują również inne osoby mieszkujące w lokalach, niezależnie od posiadanego przez nich tytułu prawnego, a także osoby bez tytułu prawnego do lokalu, do których przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

4.     Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność w zakresie ustalonym niniejszym Regulaminem, za wszystkie osoby związane z wynajmowanym lokalem (członków rodziny, domowników, gości itp.) oraz zwierzęta własne i innych osób.

 

I.             PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ORAZ MIESZKAŃ

 

Obowiązki właścicieli lokali mieszkalnych

1)     właściciel lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w celu wykonania obowiązkowych przeglądów budowlanych oraz usuwania ewentualnych awarii i skutków awarii, 

2)     o poważniejszych uszkodzeniach urządzeń i instalacji w budynku należy niezwłocznie zawiadomić zarządcę, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku zawiadomienia.

 

PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMU I OTOCZENIA
 

Obowiązki właścicieli lokali 

1)     wszyscy w właściciele lokali zobowiązani są dbać o zachowanie w czystości klatek schodowych, korytarzy, piwnic, suszarni oraz otoczenia budynku,

2)     właściciele  zwierząt domowych zobowiązani są do sprzątania po swoich podopiecznych,

3)     zabrania się pozostawiania mebli, pralek, lodówek, innych rzeczy, w ciągach komunikacyjnych piwnicach, na klatkach schodowych i pozostałych powierzchniach budynków i otoczenia budynków,

4)     zabrania się wprowadzania do kanalizacji przedmiotów mogących zatkać przepływ. W razie zatkania rur, najemcy mieszkań, położonych ponad miejscem zatkania będą obciążani kosztami oczyszczania  i wynikłych strat,

5)     śmieci i odpadki po uprzedniej segregacji należy wynosić do przeznaczonych do tego celu pojemników, zainstalowanych przez administrację. Zabrania się pozostawiania śmieci przed drzwiami wejściowymi do mieszkania, na klatce schodowej. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatce schodowej płynów, mieszkaniec zobowiązany jest sprzątnąć zanieczyszczenie. Zabrania się niszczenia zieleni, uszkadzania mienia wspólnoty, 

 

PRZEPISY W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
 

1)     w piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych. 

2)     klatek schodowych i przejść na strychach oraz korytarzy piwnicznych nie wolno zastawiać przedmiotami utrudniającymi przejście,

3)     palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w piwnicach, na strychach i klatkach schodowych jest zabronione, 

4)     zabrania się wyrzucania niedopałków i innych odpadków przez okna i balkony,

5)     zabrania się grillowania na balkonach,

6)     w przypadku uszkodzeń instalacji elektrycznej lub gazowej, należy w miarę możliwości instalację zabezpieczyć, po czym bezzwłocznie zawiadomić pogotowie elektryczne lub gazowe oraz zarządcę nieruchomości. 

 

II.            PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

 

1)     mieszkańcy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i taktu we wzajemnych relacjach sąsiedzkich oraz unikania zachowań agresywnych, lub innych które mogą być uciążliwe dla pozostałych mieszkańców,

2)     dzieci w miarę możliwości powinny bawić się w miejscach przeznaczonych do tego celu (place zabaw). Należy informować dzieci, aby nie bawiły się obok śmietników, na klatkach schodowych lub korytarzach piwnicznych, garażach i strychach. Dzieci do lat 7 mogą przebywać poza lokalem wyłącznie pod opieką dorosłych.

3)     najemcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie nieruchomości nakazów i zakazów oraz regulaminów korzystania z placów zabaw oraz zapewnienia przestrzegania ich przez korzystające z tych terenów dzieci,

4)     w godz. od 22:00 do 06:00 w budynkach obowiązuje cisza nocna , 

5)     ustawianie kwiatów na parapetach zewnętrznych balustradach balkonów , od strony zewnętrznej balkonów jest zabronione. Podlewanie kwiatów na balkonach nie powinno naruszać niższych kondygnacji. 

 

III.           PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA TECHNICZNEGO LOKALI I CZĘŚCI WSPÓLNYCH


1)      właściciele, najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych zobowiązani są do utrzymania w należytym stanie technicznym lokalu oraz części wspólnych nieruchomości

2)      lokale powinny być użytkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem. Zmiana sposobu użytkowania wymaga zgody zarządcy budynku i uzyskania zezwoleń przewidzianych prawem budowlanym.

3)      niedozwolone są samowolne zmiany wielkości otworów okiennych i drzwiowych , kolorystyki zewnętrznej budynku min. balkonów i stolarki budowlanej. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu  nie może powodować zakłócenia drogi ewakuacyjnej klatki schodowej. 

4)      instalowanie zewnętrznych anten RTV, SAT, rolet, klimatyzatorów i innych trwałych urządzeń zewnętrznych wymaga uzgodnienia z zarządcą budynku. 

5)      niedozwolona jest ingerencja w kanały wentylacyjne .

6)      sadzenie drzew i krzewów przy budynkach oraz na terenach wspólnych może odbywać się w uzgodnieniu z zarządcą budynku.

7)      niedozwolone jest samowolne wchodzenie na dachy.

 

IV.           PRZEPISY RÓŻNE
 

1)     samochody należy parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, pomiędzy liniami granicznymi wyznaczającymi miejsce postojowe. Niedozwolone jest pozostawianie na parkingach pojazdów niesprawnych technicznie z wyciekami płynów eksploatacyjnych i widocznymi oznakami uszkodzenia pojazdu uniemożliwiające jego przemieszczanie.

2)     korzystanie z bramy wjazdowej powinno odbywać się przy użyciu właściwego do tego celu pilota ,w automatach z modułem GSM przy użyciu telefonu. Otwieranie bramy przy użyciu kluczyka powinno odbywać się tylko w przypadku zaniku napięcia lub awarii bramy.

3)     pomieszczenia, do których przekazano mieszkańcom klucze, powinny być stale zamknięte,

4)     tablice reklamowe lub instalacje innego rodzaju, mogą być montowane na budynku lub w jego otoczeniu po uprzedniej pisemnej zgodzie zarządcy,


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM