banner
banner

Tel. 52 349-02-05
ul. Kormoranów 12a, Bydgoszcz

osowagora@sim.bydgoszcz.pl

INFORMATOR - UL. BIEDRONKOWA

Zarządzanie Nieruchomościami „SIM” sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości informuje, iż dnia 19.11.2020 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ”SIM” w Bydgoszczy Nr 1389/2020 zostały wprowadzone zmiany zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali.

Powyższe oznacza, iż od 01 stycznia 2021 roku opłaty ponoszone przez właścicieli lokali będą wnoszone w formie zaliczki płatnej z góry do 10 tego każdego miesiąca tj. zaliczka za styczeń 2021r będzie płatna do 10.01.2021, zaliczka za luty 2021 będzie płatna do 10 lutego 2021 itd. Raz wystawiona zaliczka dla lokalu będzie obowiązywała przez cały rok (nie będą już Państwo otrzymywać miesięcznych rachunków).

Rozliczenie mediów tj. zimnej wody i kanalizacji, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, zostanie wykonane dwa razy w roku na podstawie odczytów dokonanych do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

W związku z tym, że do 15 stycznia 2021 r. powinni Państwo uiścić opłatę za grudzień 2020, mając na uwadze brak możliwości dokonania dwóch wpłat w jednym miesiącu, Rada Nadzorcza ustaliła następujące zasady płatności należnych za grudzień 2020:

1)    do 10 stycznia 2021 r. płatność zaliczki za styczeń 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

2)    do 10 lutego 2021 r. płatność zaliczki za luty 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

3)    do 10 marca 2021 r. płatność zaliczki za marzec 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

4)    do 10 kwietnia 2021 r. płatność zaliczki za kwiecień 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020,

5)    do 10 maja 2021 r. płatność zaliczki za maj 2021 + 20%kwoty opłat należnych za grudzień 2020.

UZASADNIENIE

Zaliczkowy system rozliczania zużycia wody i odprowadzanie ścieków oraz podgrzania wody i ogrzania lokalu, najczęściej stosowanym w Polsce sposobem rozliczania tych płatności.

Miesięczna zaliczka jest iloczynem prognozowanej ilości zużycia wody i ciepła oraz ceny wody i odprowadzania ścieków zgodnie z uchwałą RM Bydgoszczy, a także prognozowanego kosztu podgrzania wody i ogrzania lokalu. Zaliczka podlega okresowym rozliczeniom na podstawie rzeczywistej ilości pobranej wody i rzeczywistych kosztów podgrzania wody i ogrzania lokalu.

System zaliczkowy, to jest regulowanie opłat związanych z eksploatacja i utrzymaniem lokali i nieruchomości, wynika wprost z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie w art. 4 ust.62 stanowi się : „Opłaty (…) wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut Spółdzielni może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.”

Statut SM „SIM” nie reguluje odmiennie kwestii wnoszenia opłat wymaganych od członków Spółdzielni. 

Niezależnie od tego, dotychczasowy, autorski dla SM „SIM” system opłat, opiera się na oprogramowaniu, które dla dalszego korzystania wymagałoby znacznej, kosztownej  rozbudowy i aktualizacji. Uzasadnione staje się w tej sytuacji skorzystanie z posiadanego 
i wysoko ocenianego przez użytkowników, jednolitego systemu informatycznego (zaliczkowego), stosowanego w stosunku do wszystkich pozostałych obsługiwanych przez SM „SIM” lokali, domów i nieruchomości.    
Nie bez znaczenia jest także związane z system zaliczkowym, znaczne ograniczenie liczby odczytów, co nie tylko oznacza oszczędności, ale także zmniejsza zagrożenia związane ze stanem epidemii w Polsce.

Uchwała z regulaminem w PDF - pobierz

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami drogowymi "Stabilizacja nawierzchni gruntowych płytami ażurowymi na terenie miasta Bydgoszczy w 2020 r." od dnia 21.10.2020 r. do 16.12.2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku od ul. Kormoranów do ul. Dzięciołowej

 

Zawiadamiamy, że od 01 stycznia 2021 r w związku z podwyżką płacy minimalnej zmianie ulegnie opłata za sprzątanie i wyniesie 31,50 zł /lokal.

Uzasadnienie:

Zmiana  podyktowana jest zapowiadanym wzrostem minimalnej płacy od 01 stycznia 2021 roku, która będzie wynosiła 2.800,00zł brutto. ZN „SIM” urealnia opłatę za sprzątanie, aby zebrać środki na pokrycie zwiększonych na skutek zmiany ustawy o płacy minimalnej, kosztów wynagrodzeń.

 

Informujemy, że od 1 sierpnia 2020 r.  dla nieruchomości zamieszkałych nastąpiło obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka dla mieszkańców wynosi 21 zł od osoby zamieszkującej.

 Podstawa prawna:
Uchwała nr XXV/637/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zarządzanie Nieruchomościami SIM uprzejmie informuje, od 1 kwietnia 2020 roku nastąpiła zmiana firmy odbierającej odpady komunalne. Dotychczasową firmę Remondis Sp. z o.o. zastąpiła firma   PHU Komunalnik Sp. z o.o

Szanowni Państwo!

  Na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst. jedn. Dz. U. 2018.845) informujemy, że  zmianie ulegnie wysokość opłat na pokrycie kosztów wynagrodzenia zarządcy. Obecna sytuacja gospodarcza, a w szczególności zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej, cieplnej, cen paliwa, materiałów i usług spowodują wzrost  wydatków na utrzymanie. Ponadto od stycznia 2020 roku wzrasta wysokość minimalnego wynagrodzenia i składek na ZUS. Również prognozowany w budżecie wzrost poziomu inflacji do 2,5 % w roku 2020 spowoduje dalszy wzrost cen. Powyższe czynniki będą miały wpływ na wysokość cen usług świadczonych przez firmy zewnętrzne  na rzecz Spółdzielni.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2020 roku obowiązywać będzie nowy wymiar opłat zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 1381/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.:

1)    za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi budynków wielorodzinnych w wysokości 0,69 PLN/m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych do lokalu.


Prosimy wszystkich właścicieli o przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o własności lokali, dotyczących części wspólnych. Zgodnie z Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra

Przypominamy Państwu, że między innymi, klatki schodowe są nieruchomością wspólną i nie wolno na nich przetrzymywać prywatnych przedmiotów. Poza estetyką należy też pamiętać,  o tym że korytarze są również drogą przeciwpożarową i muszą zapewniać bezpieczną drogę ewakuacyjną dla wszystkich mieszkańców.

 

Przypominamy, że na Państwa osiedlu są wyznaczone miejsca dla dokarmiania bezpańskich zwierząt dlatego prosimy nie dokarmiać ich bezpośrednio przy budynkach. Między krzewami, na terenach zielonych oraz na placach zabaw zalegają resztki jedzenia, co nie jest łatwe do sprzątania, a przy wyższej temperaturze staje się miejscem gdzie łatwo o bakterie i zarazki. Niedługo dzieci będą chciały korzystać z tym miejsc, bo przecież dla nich i dla Państwa miejsca te powinny służyć.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/686/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące taryfy:

Woda 5,15zł brutto

Kanalizacja 5,27zł brutto

Czyli o 0,22zł taniej

********************************************************************************************************

Zarządzanie Nieruchomościami  SIM Sp. z o  informuje , że od 01 lutego 2017r  zgodnie  z :    

I. Uchwałą  nr  1351/2016 i nr 1352/2016 Rady Nadzorczej   SM SIM  z dnia  24 października 2016 r  zostaną wprowadzone nowe stawki

Wynagrodzenie zarządcy :

1/za zarządzanie lokalami mieszkalnymi oraz częściami wspólnymi budynków wielorodzinnych w kwocie - 0,58zł. za m2 pu, lokalu wraz         z pomieszczeniami przynależnymi

2 /za zarządzanie garażami w budynkach wielorodzinnych w kwocie  - 0,15 zł za m2 p.u.g.

Pozostałe stawki pozostają bez zmian

Podwyżka opłaty  ustalona jest o  wskaźnik inflacji za lata 2014,2015,2016

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2017r

Uchwały do wglądu w biurze przy ul. Kormoranów 12a  w Bydgoszczy.

 

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, w skrócie  E-BOK. Jest to aplikacja umożliwiająca mieszkańcom dostęp do informacji związanych z ich lokalami, a także budynkami w których te lokale się znajdują.
Aby otrzymać login i hasło do aplikacji należy na stronie: http://www.zarzadzanie-sim.pl
 
1. Zapoznać się z regulaminem 
2. Zapoznać się z instrukcją użytkownika.
3. Osoba uprawniona składa podpisany wniosek   w siedzibie przy ul. Kormoranów 12a.
 Zapraszamy wszystkich do skorzystania z tej formy pozyskiwania informacji.

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Biuro Zarządcy: Zarządzanie Nieruchomościami SIM sp. z o.o.

Czynne w godzinach od 14.00 do 17.00  oprócz czwartku przy ul. Kormoranów 12a w Bydgoszczy.

tel/fax.   52 34 90 205 tel. 52 349 62 52, 604 136 606

 

Telefony alarmowe:

Awarie instalacji: wod-kan,gaz,elektrycznej tel dyżurny: 500-800-103


POGOTOWIE RATUNKOWE   999 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
STRAŻ POŻARNA  998                 
POGOTOWlE  GAZOWE  992       
POLICJA     997

STRAŻ MIEJSKA 986
POGOTOWIE WOD.-KAN. 994
POGOTOWIE KPEC 993

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 52 58 59 888


email:osowagora@sim.bydgoszcz.pl
ul. Kormoranów 12A, 85-432 Bydgoszcz
NIP: 9671352328, REGON 341207346, KRS 0000401077
Kapitał założycielski 462.000,00 PLN
Spółka Zarządzanie Nieruchomościami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM